S là rất đúng vs Ti vàng đen.

2021-10-19 10:00
1 - 2