HLE Official tuyên bố hợp đồng với Trung Quốc Mireu, hợp đồng chấm dứt lợi ích của huấn luyện viên

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, quan chức của đội HLE trong bộ phận LCK nói rằng họ sẽ kết thúc hợp đồng với Mireu Trung Quốc, HLV SAU, và nếu nhiều người dùng muốn hiểu được tin tức về sự thay đổi của người này, thì cụ thể sau Hãy xem!

Các quan chức của HLE đã thông báo rằng Slreu, hợp đồng chấm dứt lợi nhuận của huấn luyện viên

theo thỏa thuận giữa hai bên, HLE đã chấm dứt hợp đồng với người chơi MeReu và huấn luyện viên Sake

[123 ] Trước đây, HLE đã chính thức công bố Cuvee độc \u200b\u200bđáo, Wild Haru, Zhong Shan Lava, các bộ phận của Yeongjae

ở trên là Xiaobian để đưa chính thức của HLE tuyên bố và Shreu, HLV Sake chấm dứt hợp đồng, thú vị hơn , vui lòng tập trung chú ý.

    Trước:LOL10.22 HERO THAY ĐỔI GIỚI THIỆU              Kế tiếp:Da Ultimate của Salenny cần phải làm nhiệm vụ Mở khóa các hình thức mới