Thẻ thay đổi hàng đầu của Canyon sẽ bị xóa

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, Liên minh Legends đã phát hành một thông báo, cho thấy sự thay đổi của thủ đô của Canyon sẽ bị xóa và sau đây của Xiaobian sẽ xem xét!

Thẻ thay đổi hàng của Canyon sẽ bị xóa

Summoner thân mến:

Vì lý do kỹ thuật cho nền tảng, thành phố của Canyon sẽ là 2020 tên 9:00 vào tháng 9 Thứ 9.

Thẻ đổi tên là re-on-kệ, vui lòng chú ý đến thông báo chính thức.

Trên đây là Xiaobian để có thể lấy thẻ cải tạo cho mọi người xuống, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Nhà thiết kế bạo loạn nói rằng nó đang phát triển một làn da cuối cùng.              Kế tiếp:Mã phát hành chính thức của LOL