Thông báo cập nhật quy tắc chống nghiện 2020LOL

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, Liên minh Legends đã ra mắt thông báo cập nhật thường xuyên 2020Lol. Nó chủ yếu được đề cập trong thông báo này rằng người dùng nhỏ bị cấm từ 22 giờ đến 8 giờ vào ngày hôm sau. Theo sau, hãy xem!

Thông báo cập nhật quy tắc chống nghiện 2020LOL

Kính gửi Summoner thân mến:

Đáp lại chính sách báo chí và ấn phẩm quốc gia, Liên minh Legends sẽ là ngày 29 tháng 7 năm 2020 ngay từ đầu , các quy tắc mới của người chống nghiện nhỏ, các quy tắc chính như sau:

1. Hạn chế thời gian trò chơi: Người dùng nhỏ có thể cấm 8 giờ đến 8 giờ vào ngày hôm sau, kỳ nghỉ theo luật định hàng ngày trực tiếp, thời gian khác hàng ngày sống trong 1,5 giờ;

2, hạn chế tiêu thụ trò chơi, người dùng không quá 8 tuổi không thể được nạp lại; 8 tuổi (bao gồm cả) hoặc hơn 16 tuổi, độc thân Nạp tiền giới hạn trên là 50 nhân dân tệ, giới hạn nạp tiền hàng tháng là 200 nhân dân tệ; 16 tuổi (bao gồm) không phải người dùng trưởng thành, giới hạn nạp tiền duy nhất là 100 nhân dân tệ, giới hạn nạp tiền hàng tháng là 400 nhân dân tệ.

Các quy tắc cụ thể, vui lòng xem thông báo về Văn phòng Báo chí và Xuất bản Quốc gia về Phòng ngừa các trường đại học,: http://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/74483.shtml

Cảm ơn bạn Để biết đến sự hỗ trợ và hiểu biết của bạn về Summoner

Trên đây là thông báo cập nhật quy tắc chống nghiện 2020LOL do bạn mang đến, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Mùa hè 2020LPL Giới thiệu Paramid              Kế tiếp:2020xmj không chỉ là một bài phát biểu bị cấm hai trò chơi