Zoom phát hành Weibo có nghĩa là nó chỉ để bảo vệ quyền của bạn

Vào ngày 18 tháng 6, RNG Battle JDG, bởi vì người chơi LVMAO có vấn đề lỗi bằng cách sử dụng Hammer Stone, sau đó đình chỉ trò chơi, phóng to đã phát hành Weibo sau trận đấu, nó chỉ là để duy trì quyền của mình và sau đó đi theo một nhìn!

Zoom Zoom Zoom nói rằng chỉ để duy trì các quyền riêng của mình , tôi đã nói rằng tôi có tội nghiệp, tôi tin rằng, nhóm Jingdong JDG của chúng tôi bị đình chỉ trở lại khi tất cả các nhóm trọng tài quyết định rằng chúng tôi không có quyền can thiệp vào chúng tôi chỉ để duy trì quyền của chúng tôi. Không ai muốn xem trò chơi. Lỗi gây ra việc đình chỉ quá lâu.

Những điều trên là Weibo của Xiaobian đã mang đến cho tất cả mọi người. Nó chỉ là để duy trì quyền riêng của nó, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:2020LPL mùa hè 222.              Kế tiếp:2020LPL mùa hè 2 tháng 6 19