Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


BỘ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 680 Qd-ĐHTN

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Ngoại Ngữ

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Thủ tướng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3

-Giám đốc (để b/c)

-Lưu: VT, KNN

TUQ.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

TS. LÊ HỒNG THẮNG

 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn